Lớp Chúng Mình thi tốt nghiệp Planet 4

Bạn Thanh Phương thi tốt nghiệp Planet 4
Trao chứng chỉ tốt nghiệp
Hậu trường sự kiện

Comments are closed.